Kalite Politikası

Şişli Meslek Yüksekokulu kalite politikası, Yüksekokulu’muzun misyonu ve vizyonu doğrultusunda, stratejik planında belirlediği eğitim ve sağlık alanında, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve toplumsal katkı alanlarındaki hedeflerine ulaşmada kalite güvence süreçlerini Yüksekokulu’muzun tüm akademik ve idari birimlerinde işletmektir. Bu politika kapsamında Yüksekokulu’muz;

 • İç ve dış paydaşlarının kalite süreçlerine katılımını,
 • Paydaşların sunulan hizmetlerden memnuniyetini üst düzeyde tutmayı,
 • Eğitim ve idari süreçleri sürekli iyileştirmeyi,
 • Eğitimde öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı uygulamayı,
 • Toplumun bilimsel, sosyal, kültürel gelişimi için çalışmayı,
 • Yönetimin ve idarenin kurum çalışanlarına ve dış kamuoyuna hesap verilebilir ve şeffaf bir kurum olmayı,
 • Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, toplumun vicdanı ve sesi olarak duyarlı davranan ve sosyal sorumluluk projeleri geliştiren, bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Eğitim – Öğretim Politikası 

 • Bilimsel gelişmeler ışığında, paydaşların geribildirimlerini de dikkate alarak müfredatı sürekli güncel tutmak ve fiziksel ve teknolojik altyapı yatırımlarıyla eğitim-öğretimi desteklemek.
 • Toplumsal ve çevresel sorunların farkında olan ve bunların çözümü için sorumluluk üstlenen, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmek.
 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle kampüs yaşamını zenginleştirerek üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin psikososyal ve fiziksel iyi oluşlarını desteklemek.
 • MYO-sanayi işbirliği çerçevesinde donanımlı profesyoneller yetiştirmek.

Yönetim Politikası 

 • Etik, şeffaf ve hesap verebilir yönetim yaklaşımı ile süreçleri yönetmek
 • İdari ve akademik süreçlerin sürdürülebilirliğini güvence altına alacak sistemsel yaklaşımlar geliştirmek
 • Öğrenci merkezli ve iş dünyası ile dinamik iletişimini geliştiren yönetim anlayışını yaygınlaştırmak

AR-GE Politikası

 • Öğretim elemanları ve öğrencileri arasında araştırma kültürünü yaygınlaştırmayı benimsemek
 • Stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda araştırmalar yapılmasını ve projeler üretilmesini sağlayacak sürdürülebilir bir sistem oluşturmak
 • Bilgi ve değer üreterek bu üretimleri toplumsal değere dönüştürmek için yapılan araştırma ve yayınların niteliğinin sürekli artırılmasını sağlamak,
 • Yapılacak araştırma-geliştirme çalışmaları için mevcut insan kaynağını iyileştirmek

Paydaş Politikası

 • Paydaşlarla birlikte hareket edilecek bir yapı oluşturmak
 • Paydaşlardan gelen öneri ve geri bildirimleri objektif olarak değerlendirerek hayata geçirmek
 • Çözüm süreçlerine paydaşları dâhil etmek
 • Paydaşların beklentilerini karşılamaya yönelik sürekli geliştirme/iyileştirme çalışmaları yapan bir yüksekokul olmaktır.

Toplumsal Katlı Politikası 

 • Öğrencilerin görev aldığı Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında faaliyetler gerçekleştirmek
 • Yerel kuruluşlar, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri gibi toplumsal aktörlerle iş birliği ve ortaklık faaliyetleri gerçekleştirmek
 • Bölgesel düzeyde hedef kitleler için sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek
 • Dezavantajlı gruplara yönelik hizmet ve etkinlikler gerçekleştirmek
 • Toplumsal farkındalığı arttıracak projeler üretilmesini sağlamak