Kalite Politikası

Şişli Meslek Yüksekokulu kalite politikası, Yüksekokulu’muzun misyonu ve vizyonu doğrultusunda, stratejik planında belirlediği eğitim ve sağlık alanında, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve toplumsal katkı alanlarındaki hedeflerine ulaşmada kalite güvence süreçlerini Yüksekokulu’muzun tüm akademik ve idari birimlerinde işletmektir. Bu politika kapsamında Yüksekokulu’muz;

 • İç ve dış paydaşlarının kalite süreçlerine katılımını,
 • Paydaşların sunulan hizmetlerden memnuniyetini üst düzeyde tutmayı,
 • Eğitim ve idari süreçleri sürekli iyileştirmeyi,
 • Eğitimde öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı uygulamayı,
 • Toplumun bilimsel, sosyal, kültürel gelişimi için çalışmayı,
 • Yönetimin ve idarenin kurum çalışanlarına ve dış kamuoyuna hesap verilebilir ve şeffaf bir kurum olmayı,
 • Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, toplumun vicdanı ve sesi olarak duyarlı davranan ve sosyal sorumluluk projeleri geliştiren, 

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır. 

Eğitim – Öğretim Politikası 

 • Bilimsel gelişmeler ışığında, paydaşların geribildirimlerini de dikkate alarak müfredatı sürekli güncel tutmak ve fiziksel ve teknolojik altyapı yatırımlarıyla eğitim-öğretimi desteklemek.
 • Toplumsal ve çevresel sorunların farkında olan ve bunların çözümü için sorumluluk üstlenen, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmek.
 • Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle kampüs yaşamını zenginleştirerek üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin psikososyal ve fiziksel iyi oluşlarını desteklemek.
 • MYO-sanayi işbirliği çerçevesinde donanımlı profesyoneller yetiştirmek.

Yönetim Politikası 

 • Etik, şeffaf ve hesap verebilir yönetim yaklaşımı ile süreçleri yönetmek
 • İdari ve akademik süreçlerin sürdürülebilirliğini güvence altına alacak sistemsel yaklaşımlar geliştirmek
 • Öğrenci merkezli ve iş dünyası ile dinamik iletişimini geliştiren yönetim anlayışını yaygınlaştırmak